Dyslexie

Als een leerling door een orthopedagoog getest wordt dan krijgen de ouders hiervan een testverslag. Op grond van dit verslag wordt door de overheid een ‘dyslexieverklaring’ verstrekt. Deze is levenslang geldig, want dyslexie gaat nooit over. De ouders dienen deze verklaring dus goed te bewaren. Van het testverslag en de verklaring geven zij een kopie aan de school.

Onze school beschikt over 2 gecertificeerde dyslexiecoaches. Zij begeleiden de dyslectische leerlingen en zijn dagelijks beschikbaar. Daarnaast zijn zij ook aanwezig op spreekavonden en voorlichtingsavonden.
Er worden jaarlijks coachingsgesprekken gevoerd. Deze vinden voor klas 1 plaats rond de herfstvakantie. In deze gesprekken worden o.a. de voortgang, problemen waar de leerling tegenaan loopt, faciliteiten en de frequentie van vervolggesprekken besproken.
De dyslectische leerlingen zijn bekend bij de dyslexiecoaches, mentor en de vakdocenten. Zij zijn op de hoogte van welke faciliteiten de leerling gebruik wil maken en dragen hier zorg voor.
Wij streven ernaar om de hulp die nodig is, voornamelijk binnen de lessen aan te bieden.
De ondersteuning van de dyslectische leerling is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren, uiteraard in opbouwende mate.
De faciliteiten waar de dyslectische leerlingen gebruik van kunnen maken zijn:
• Extra tijd bij toetsen en (school)examens (standaard faciliteit, 30 minuten per toets);
• De school maakt gebruik van standaard lettertype 12 Arial;
• Aantekeningen en/of toelichtingen worden online beschikbaar gesteld/geprint;
• Gebruik van tablet;
• Kurzweil;
• Luisterboeken.

Natuurlijk zijn andere mogelijke hulpmiddelen bespreekbaar!
Heeft u vragen? Onze dyslexiecoaches kunt u bereiken via: dyslexie@vakcollegerijnmond.nl

Dyslexiebeleidsplan Vakcollege Rijnmond 2016-2017

Pesten

Het is heel vervelend als uw kind wordt ge(cyber)pest op school. Wij nemen dit zeer serieus. Uw kind kan evt. samen met u altijd contact opnemen met zijn of haar mentor. In overleg wordt dan besproken wat hieraan gedaan kan worden. De school heeft een pestprotocol en is hiertoe ook wettelijk verplicht. Hierin wordt beschreven wat de school verstaat onder pesten, hoe dit gedrag wordt gesignaleerd en wat de aanpak van pesten is. Een pestprotocol lost het pesten niet op maar maakt wel duidelijk hoe de school met pestgedrag omgaat. Leerlingen en ouders kunnen altijd in gesprek met de mentor of met onze anti-pestcoördinator dhr. T. Parrel (t.parrel@andreascollege.nl)

meedoen

Extra zorg

In geval van sociaal-emotionele, gedrags- of leerproblemen die niet meer door de mentor opgevangen kunnen worden beschikt de school over een interne coördinator onderwijsondersteuning en een zorgteam.
Onze interne coördinator onderwijsondersteuning coördineert de zorg rondom individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag of begeleidingsbehoefte.
Het zorgteam bestaat uit de coördinator onderwijsondersteuning, de gedragsspecialist, ambulant begeleiders, jeugd- en gezinsteammedewerkers, de GGD verpleegkundige en evt. de dyslexiecoach.

Elke 2 weken bespreekt het interne zorgteam de zorgleerlingen of vragen over leerlingen om snel adequate oplossingen voorhanden te hebben. Ouders worden betrokken bij een mogelijke aanpak. Het zorgteam heeft ook nauwe contacten met Bureau Leerplicht en Jongerenwerk.
Als er sprake is van ‘extra ondersteuning’, dan wordt in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld, waarin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen en hoe de ondersteuning vorm gegeven wordt. Dit OPP wordt regelmatig geëvalueerd met ouders, betreffende deskundige, mentor en coördinator onderwijsondersteuning en indien nodig aangepast. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, dan kan een jeugd- en gezinsteammedewerker worden ingeschakeld. De coördinator onderwijsondersteuning van Vakcollege Rijnmond is Mw. A. Kuijt, mail naar: a.kuijt@andreascollege.nl

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op onze school wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugd-verpleegkundige die verbonden is aan onze school. De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (ggdhm.nl) is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin vindt u op cjgzuidhollandnoord.nl. Ook is er een JGZ team voortgezet onderwijs. U kunt dit team benaderen via ado-duinenbollen@ggdhm.nl of 088-3083220. Voor contact met de Jeugd- en gezinsteams in de omgeving kunt u mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088-2542368 (Katwijk) of 088-2542369 (Rijnsburg) of kijk op jeugdengezinsteams.nl

centrum voor jeugd en gezin