Veiligheid is de basis van een pedagogisch klimaat dat door alle lagen van de school gedragen wordt. Veiligheid betekent dat je jezelf mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt om je goed te kunnen ontwikkelen. Hoeveel en welke aandacht je nodig hebt is voor elke leerling verschillend. Wij stemmen daarom onze leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning af door maatwerk te leveren.

Onderwijsondersteuning

In geval van sociaal-emotionele, gedrags- of leerproblemen die niet meer door de mentor opgevangen kunnen worden beschikt de school over een interne coördinator onderwijsondersteuning en een ondersteuningsteam. Onze interne coördinator onderwijsondersteuning coördineert de ondersteuning rondom individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag of begeleidingsbehoefte. Het ondersteuningsteam bestaat uit de coördinator onderwijsondersteuning, de gedragsspecialisten, een medewerkers van het wijkteam, de GGD jeugdverpleegkundige en dyslexiecoaches. Daarnaast heeft het ondersteuningsteam contact met het Regionaal Bureau Leerrecht, het jongerenwerk van het Welzijnskwartier, Politie en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband.

Wekelijks bespreekt het interne ondersteuningsteam de zorgleerlingen of vragen over leerlingen om snel adequate oplossingen voorhanden te hebben. Ouders en leerlingen worden betrokken bij een mogelijke aanpak. Als er sprake is van ‘extra ondersteuning’ dan wordt in overleg met ouders en leerling een handelingsplan opgesteld, waarin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen en hoe de ondersteuning vorm gegeven wordt. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd met ouders, de leerling, de mentor en indien nodig aangepast. De coördinator onderwijsondersteuning van Vakcollege Rijnmond is Mw. L. van Arkel, mail: l.vanarkel@andreascollege.nl

Beleidsplan Passende Onderwijsondersteuning

Bijlagen Beleidsplan

Sociaal Veiligheidsbeleid

Het is heel vervelend als uw kind wordt ge(cyber)pest op school. Wij nemen dit zeer serieus. Uw kind kan, evt. samen met u, altijd contact opnemen met zijn of haar mentor. Daarnaast beschikt de school over een sociaal veiligheidsbeleid en een coördinator sociale veiligheid. In het sociaal veiligheidsbeleid wordt beschreven wat onder pesten wordt verstaan, hoe dit gedrag wordt gesignaleerd en wat de aanpak van pesten is. De coördinator sociale veiligheid, Mw. L. van Duijn, is aanspreekpunt (l.vanduijn@andreascollege.nl) voor leerlingen die worden gepest, willen praten over een situatie waarin gepest wordt of vragen hebben over pesten. De coördinator sociale veiligheid is degene die hierin bemiddelend kan optreden of ervoor kan zorgen dat eventuele begeleiding wordt ingezet.

Download antipestprotocol

Dyslexie

Als een leerling door een orthopedagoog getest wordt, dan krijgen de ouders hiervan een testverslag. Op grond van dit verslag wordt een ‘dyslexieverklaring’ verstrekt. Deze dyslexieverklaring is levenslang geldig, want dyslexie gaat nooit over. De ouders dienen deze verklaring dus goed te bewaren. Van het testverslag en de verklaring geven zij een kopie aan de school.

Onze school beschikt over 2 gecertificeerde dyslexiecoaches. Zij begeleiden de dyslectische leerlingen en zijn dagelijks beschikbaar. Daarnaast zijn zij ook aanwezig op spreekavonden en voorlichtingsavonden. Er worden jaarlijks coachinggesprekken gevoerd. Voor klas 1 vindt dit plaats rond de herfstvakantie. In deze gesprekken worden o.a. de voortgang, problemen waar de leerling mogelijk tegenaan loopt, faciliteiten en de frequentie van de vervolggesprekken besproken. De dyslectische leerlingen zijn bekend bij de dyslexiecoaches, de mentor en de vakdocenten. Zij zijn op de hoogte van welke faciliteiten de leerling gebruik wil maken en dragen hier zorg voor. Er wordt naar gestreefd om de hulp die nodig is, voornamelijk binnen de lessen aan te bieden. De ondersteuning is gericht op het zo zelfstandig mogelijke functioneren, uiteraard in opbouwende mate. De faciliteiten waarvan de dyslectische leerlingen gebruik kunnen maken zijn:

* Extra tijd bij toetsen en (school)examens (standaard faciliteit, 30 min. per toets)

* De school maakt gebruik van standaard lettertype Arial 12

* Aantekeningen en/of toelichtingen worden online beschikbaar gesteld/geprint

* Gebruik van tablet

* Kurzweil

* Luisterboeken

Natuurlijk zijn andere mogelijke hulpmiddelen bespreekbaar!

Heeft u vragen? Onze dyslexiecoaches kunt u bereiken via: dyslexie@vakcollegerijnmond.nl

Download beleidsplan Dyslexie

Dyslexie procotol 2023-2024

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school. De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (ggdhm.nl) is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin vindt u op www.cjghm.nl. Ook is er een JGZ team voortgezet onderwijs. U kunt dit team benaderen via ado-duinenbollen@ggdhm.nl of 088-3083220. Voor contact met de Jeugd-en gezinsteams in de omgeving kunt u mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088-2542368 (Katwijk aan Zee) of 088-2542369 (Rijnsburg/Valkenburg) of kijk op https://jeugdengezinsteams.nl.

centrum voor jeugd en gezin

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op onze school wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling