Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan van – en gekozen uit en door – ouders van leerlingen. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen school en gezin te bevorderen. De raad functioneert als een ontmoetingsplaats voor belangstellende en actieve ouders. Zij ondersteunt, in onderling overleg met de directie van Vakcollege Rijnmond, het onderwijsproces. Een tweede belangrijke taak is het adviseren van de ouders die zitting hebben in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. De OR bestaat uit een groep betrokken ouders en vergadert ongeveer 8x per jaar samen met de locatiedirecteur over de dagelijkse gang van zaken op school en nieuwe onderwijsontwikkelingen. Eenmaal per twee jaar organiseert de raad een thema-avond voor ouders.

De ouderraad is te bereiken via mail: ouderraad@vakcollegerijnmond.nl 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een actieve en betrokken groep van 10 ouders die regelmatig ingesprek gaan met de directeur van de school. In deze gesprekkeninformeert hij de OR over de gang van zaken op school en bespreken zevragen vanuit de school en vanuit de ouders. Wij denken mee, zijn alerten brengen vraagstukken in vanuit alle ouders.

Elles van Capel
Pien de Groot
Sabrina Bodt
Danielle Freke van der Heiden
Rosalina Messemaker
Inge Roelofs Heyrmans
Frits de Koning
Margriet Kuijt
Annette van Duijn-Verhoef
Kirsten van Vliet
Mieke Doets
Margreet de Gunst

Wat doen wij? 

  • Wij houden de school alert en denken mee
  • Wij komen zes keer per jaar bij elkaar
  • Wij organiseren eens in de twee jaar een oudercontactavond
  • Wij zijn aanwezig bij diverse activiteiten
  • Wij hebben een vertegenwoordiging in de MR en GMR

Hoe kom je met ons in contact?

Heeft u interesse om ook deel te nemen in OR, wilt u een keermeedenken over een onderwerp of wilt u iets vragen?
Mail ons dan gerust via ouderraad@vakcollegerijnmond.nl.

 

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van het Vakcollege Rijnmond vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de directie over het te voeren beleid. De deel-MR van het Vakcollege Rijnmond bespreekt de specifieke aangelegenheden van deze locatie. In deze deelraad zitten vertegenwoordigers namens dezelfde geledingen die in de MR zitten. De leerlingenraden van beide locaties dragen gewoonlijk leerlingen als lid voor.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die de belangen van alle leerlingen binnen de school willen behartigen. Deze raad bestaat uit 12 leerlingen, 3 leerlingen uit elk leerjaar. Taken zijn onder andere: meedenken over de inrichting van de aula, schoolfeesten, het aanbod in de kantine etc. De leerlingenraad gaat 6x per jaar in gesprek met de directie.

Leerlingenraad