Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan van – en gekozen uit en door – ouders van leerlingen. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen school en gezin te bevorderen. De raad functioneert als een ontmoetingsplaats voor belangstellende en actieve ouders. Zij ondersteunt, in onderling overleg met de directie van Vakcollege Rijnmond, het onderwijsproces.
 Een tweede belangrijke taak is het adviseren van de ouders die zitting hebben in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Eenmaal per jaar organiseert de raad een thema-avond voor ouders.

 

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van het Vakcollege Rijnmond vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de directie over het te voeren beleid. De deel-MR van het Vakcollege Rijnmond bespreekt de specifieke aangelegenheden van deze locatie. In deze deelraad zitten vertegenwoordigers namens dezelfde geledingen die in de MR zitten. De leerlingenraden van beide locaties dragen gewoonlijk leerlingen als lid voor.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die de belangen van alle leerlingen binnen de school willen behartigen. De raad bestaat uit 8-10 leden. Taken zijn onder andere: meedenken over de inrichting van de aula, schoolfeesten, het aanbod in de kantine etc. De leerlingenraad komt 3x per jaar bij elkaar. Ook wordt er gesproken met de directie.

Leerlingenraad

Meepraten? Ga in de leerlingenraad!