Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan van – en gekozen uit en door – ouders van leerlingen. De ouderraad heeft als doel de samenwerking tussen school en gezin te bevorderen. De raad functioneert als een ontmoetingsplaats voor belangstellende en actieve ouders. Zij ondersteunt, in onderling overleg met de directie van Vakcollege Rijnmond, het onderwijsproces. Een tweede belangrijke taak is het adviseren van de ouders die zitting hebben in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. De OR bestaat uit een groep betrokken ouders en vergadert ongeveer 8x per jaar samen met de locatiedirecteur over de dagelijkse gang van zaken op school en nieuwe onderwijsontwikkelingen. Eenmaal per twee jaar organiseert de raad een thema-avond voor ouders.

De ouderraad is te bereiken via mail: ouderraad@vakcollegerijnmond.nl 

questions

Ouderraad Vakcollege Rijnmond

Angela v.d. Niet, voorzitter
Joanne Vooijs
Nicole Hovens, secretaris
Peter Kuijt, MR
Ada Hoek
Karin Kloos

MR/GMR (De medezeggenschapsraad Vakcollege Rijnmond)

De medezeggenschapsraad van Vakcollege Rijnmond is een deelraad (DR). De leden vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. De deelraad is de formele gesprekspartner van de locatie-directie over het te voeren beleid.