Vakcollege Rijnmond bereidt jongeren voor op beroepsuitoefening, vervolgonderwijs op mbo niveau en (wereld) burgerschap. Dit doen we door breed, eigentijds, persoonlijk en vakgericht praktijkonderwijs te verzorgen vanuit een Protestant Christelijke basis.

Het onderwijs op Vakcollege Rijnmond is praktijkgericht en alle praktijk en theorie is ondersteunend aan ons onderwijs. Vakmanschap in de brede zin van het woord is een cruciale component en ons motto is dan ook ‘voor doeners en denkers’.

We willen de leerlingen écht bereiken door ze als persoon te kennen. Onze persoonlijke aandacht voor de leerling draagt hier toe bij en zorgt er voor dat de leerling groeit: als gelukkig persoon en als aankomend beroepsbeoefenaar.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij vanuit onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid toe leiden naar een groene en duurzame samenleving.

Ondernemingszin bij Vakcollege Rijnmond komt tot uiting in de wisselwerking om aan de ene kant het bedrijfsleven en de instellingen in onze school te halen en aan de andere kant leerlingen praktijkervaring op te laten doen in dit bedrijfsleven en bij deze instellingen.

Deze visie geven we vorm door de volgende uitgangspunten:

Praktijkgericht onderwijs en 'denken en doen' centraal

Vakcollege Rijnmond is een Vakcollege, dit komt tot uiting in ons onderwijs. Degelijk en eigentijds onderwijs gaan hand in hand en praktijkgericht onderwijs en ‘denken en doen’ staan centraal. Alles draait in Vakcollege Rijnmond om gelukkige leerlingen in een plezierige leer- en werkomgeving.

Groen en duurzaam onderwijs

Vakcollege Rijnmond ontwikkelt zich tot een ‘groene school’. Hierin zijn duurzaamheid en klimatologisch, omgevingsgerichte energie maar ook groen in de vertaling van biologisch en ecologisch de pijlers. Dit uit zich zowel in de lessen als in het gebouw, waar wij onder andere gebruik maken van ledverlichting en energie opgewekt door de zonnepanelen op ons dak.

Maatschappelijk bewuste insteek

Vakcollege Rijnmond wil een maatschappelijk bewuste school zijn en realiseert dit door intensieve contacten met de lokale omgeving, waar nuttige samenwerking en projecten voor onze leerlingen uit voortvloeien. Daarmee levert Vakcollege Rijnmond een toegevoegde waarde aan zijn omgeving.

Een ondernemende instelling

Vakcollege Rijnmond is ondernemend. Dat betekent dat het strategische allianties aangaat met lokale ondernemers en onderwijsinstellingen zodat het een breed en praktijkgericht onderwijsconcept kan bieden. Dit komt tot uiting in stages, in bedrijfsbezoeken en gastlessen.

Persoonlijke aandacht

Vakcollege Rijnmond kent zijn leerlingen en geeft hen persoonlijke aandacht. Iedere klas heeft een eigen mentor die het eerste aanspreekpunt is voor zowel leerlingen als ouders. Doordat de mentor zowel de lessen van de vakroute geeft en ook zijn of haar eigen les aan de leerlingen, ziet deze uw kind minimaal tien uur in de week.
Hiernaast zijn er ook regelmatig klassenbesprekingen en mentorgesprekken. De mentor kent iedere leerling dus persoonlijk. Daarnaast kan de mentor, indien gewenst, ook diverse specialisaties zoals dyslexiecoaches, dyscalculiecoaches en de coördinator onderwijsondersteuning inschakelen.

Slagingspercentage

Wij geven op Vakcollege Rijnmond goed onderwijs, dit leidt ook tot goede resultaten. In 2018 is maar liefst 99% van onze leerlingen geslaagd! Dit is een gemiddelde, onze vmbo basisberoepsgericht leerlingen hebben al drie jaar op rij allemaal hun diploma behaald.

Veel te kiezen

Bij Vakcollege Rijnmond vinden we het belangrijk dat leerlingen leren door te doen. En daarnaast dat ze leren voor iets wat ze leuk vinden. Ons onderwijs sluit hier naadloos op aan omdat zij vanaf het eerste leerjaar al kunnen kiezen voor een route waar hun passie ligt. En in leerjaar drie kiezen ze een profiel dat aansluit bij de vervolgopleidingen in het mbo.
Het vakcollege biedt dus een doorlopende leerlijn naar het mbo en voor de schildersopleiding gebeurt dat zelfs op onze locatie.

Goede onderwijsondersteuning

Er is speciale aandacht voor leerlingen die extra steun en begeleiding nodig hebben bij het leren. Formeel bestaat de term leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) niet meer. Wij vinden het echter heel erg belangrijk dat de leerlingen wel de juiste onderwijsondersteuning krijgen aangeboden. Eventuele achterstanden worden op dezelfde adequate manier aangepakt als voorheen met LWOO. Extra ondersteuning voor rekenen en taal, maar ook coaching op terreinen als dyslexie en dyscalculie. Daarnaast is ons Team Onderwijsondersteuning uitgebreid met zowel interne als externe gedragsdeskundigen.

Veiligheid en respect

Doordat we een groot belang hechten aan het contact tussen de mentor en de leerling, is gebleken dat wij nauwelijks te maken hebben met verzuim. Zowel leerlingen als ouders ervaren Vakcollege Rijnmond als een veilige en gezellige school. Dit is voor ons belangrijk. Wij hanteren hiervoor ook omgangsprincipes als ‘We gaan vriendelijk met elkaar om’, ‘We werken mee aan een goede sfeer’ en ‘We houden ons aan afspraken’. Hier wordt nadrukkelijk op toegezien.

Voordeel van klein en groot

Onze school wordt als een kleinschalige en gezellige school ervaren. Dit benadrukken we doordat we in de onderbouw een apart deel van de school voor de twee vakroutes hebben ingericht.
We hebben kleine klassen en in het eerste leerjaar heeft iedere klas minimaal tien uur les van de mentor en minder verschillende docenten. De docenten kennen de leerlingen dus persoonlijk. Daarnaast bieden wij wel de voordelen van een grote school. Wij vallen onder Stichting Andreas College waardoor bijvoorbeeld een doorstroom naar mavo of havo op Pieter Groen een mogelijkheid is.

Christelijk karakter

Vakcollege Rijnmond is een christelijke school. Het christelijk karakter van de school komt naar voren in de dagopeningen, bij het vak godsdienst, in de vieringen van de christelijke feesten en vooral in de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Kenmerken daarvan zijn bijvoorbeeld respect voor elkaar en verantwoorde omgang met het milieu.