Gesubsidieerde schoolboeken

In het kader van de regeling ‘verstrekking gesubsidieerde schoolboeken’ ontvangt de school financiële middelen van het ministerie van OCW om de schoolboeken gratis aan de leerlingen te verstrekken. Sommige leermiddelen vallen buiten deze regeling en zullen nog steeds door ouders moeten worden bekostigd.  Een overzicht van deze kosten is te vinden in de bijlage onderaan deze pagina.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vinden er op school activiteiten plaats of worden er door ons diensten geleverd die niet door het ministerie van OCW worden vergoed. Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren of diensten te kunnen leveren, zijn wij genoodzaakt om van u een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Daarbij handelen wij naar de regels die hiervoor gelden uit het tweede lid van artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat de toelating tot onze school en ons onderwijs niet afhankelijk is van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Instemming medezeggenschapsraad en Gedragscode schoolkosten VO

Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks de instemming gevraagd van de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR).

Vakcollege Rijnmond heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode schoolkosten VO die door de Besturenraad is opgesteld. Deze gedragscode is ontwikkeld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderorganisaties hebben ook aan de opstelling van deze gedragscode meegewerkt.

Onderwijsgerelateerde kosten (excursies, schoolreizen, werkweken) 

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat ouders/verzorgers ervoor zorgen dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek.  Een overzicht van deze kosten is te vinden in de bijlage onderaan deze pagina.

Betaling van de kosten via een jaarnota

Eind september ontvangt u een e-mail van Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Mochten ouders/verzorgers besluiten geen bijdrage te betalen voor een bepaalde activiteit of is er sprake van geen of niet tijdige betaling, dan kunnen leerlingen uitgesloten worden van de desbetreffende activiteit.


Toelichting Schoolkosten Vakcollege Rijnmond