Wij hechten groot belang aan onze Kwaliteitszorg. Als Vakcollege Rijnmond staan wij voor een organisatie die in al haar activiteiten een hoog kwaliteitsniveau nastreeft. Hiertoe meten wij ook op regelmatige basis onze kwaliteit, onder andere door:

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren jaarlijks en tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit onder brugklas-, derde klas- en examenleerlingen en hun ouders. Hierbij maken we gebruik van Kwaliteitsscholen, een instituut waar landelijk een groot deel van de VO scholen haar onderzoeken uit laat voeren. Zo is een goede vergelijking tussen de eigen school en het landelijk niveau te maken. Op basis van de resultaten van de onderzoeken worden verbeteringen in de school doorgevoerd.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een site waar scholen hun gegevens en prestaties zichtbaar maken voor ouders en andere belangstellenden. 
Zo kunnen de prestaties van scholen met elkaar vergeleken worden.
 Klik op het logo om het Venster van Vakcollege Rijnmond te openen.

RM_organisatie_vensters

Klachten

Waar samengewerkt wordt,  kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school: mevrouw dr. J.N. van Kruistum-Belo, huisarts, Jan Tooropstraat 52, 2225 XW Katwijk, tel.nr. 071-4012961, email: jnbelo@gmail.com of met de schoolleiding.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing,  dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Uw school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs.

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. 070 3861697 (van 09.00 uur tot 16.30 uur) of info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Vertrouwenspersonen

Voor problemen van vertrouwelijke aard kunnen de leerlingen van Vakcollege Rijnmond terecht bij een (intern) vertrouwenspersoon. Deze zoekt – als een leerling dat wil – samen met de leerling naar een oplossing en zal de hulpvragen vertrouwelijk behandelen. Interne vertrouwenspersonen voor Vakcollege Rijnmond zijn:

Mevr. M. Janssen, email: m.janssen@andreascollege.nl

Dhr. D.G. Kuijt, email: d.g.kuyt@andreascollege.nl

Naast een intern vertrouwenspersoon kent Vakcollege Rijnmond ook een extern vertrouwenspersoon:

Mevr. dr. J.N. van Kruistum – Belo, huisarts
Jan Tooropstraat 52
2225 XW Katwijk
Tel. 071 – 4012961
Email: jnbelo@gmail.com

Zij onderzoekt alle klachten en begeleidt degene die een klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat werknemers, leerlingen en ouders/verzorgers op adequate en veilige wijze (vermeende) ernstige onregelmatigheden binnen Vakcollege Rijnmond aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat de klacht correct wordt vastgelegd en dat deze, indien gegrond verklaard, tijdig en passend wordt afgehandeld. Zo kunnen op basis hiervan deze, indien gegrond verklaard, klachten tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Klokkenluidersregeling