Wij hechten groot belang aan onze Kwaliteitszorg. Als Vakcollege Rijnmond staan wij voor een organisatie die in al haar activiteiten een hoog kwaliteitsniveau nastreeft. Hiertoe meten wij ook op regelmatige basis onze kwaliteit, onder andere door:

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij voeren jaarlijks en tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit onder brugklas-, derde klas- en examenleerlingen en hun ouders. Hierbij maken we gebruik van Kwaliteitsscholen, een instituut waar landelijk een groot deel van de VO scholen haar onderzoeken uit laat voeren. Zo is een goede vergelijking tussen de eigen school en het landelijk niveau te maken. Op basis van de resultaten van de onderzoeken worden verbeteringen in de school doorgevoerd.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een site waar scholen hun gegevens en prestaties zichtbaar maken voor ouders en andere belangstellenden. 
Zo kunnen de prestaties van scholen met elkaar vergeleken worden.
 Klik op het logo om het Venster van Vakcollege Rijnmond te openen.

RM_organisatie_vensters

Klachten- en incidentregistratie

Er is op school een klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling geldt alleen als men met een klacht niet ergens anders terecht kan. Het merendeel van de problemen over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld, maar er kunnen zich situaties voordoen waarin geen overeenstemming is.

Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Voor alle duidelijkheid: klachten over de gang van zaken bij het examen zijn hiervan uitgesloten. Daarvoor geldt een apart reglement.
De klachtenregeling ligt ter inzage op de administratie van onze locatie.

Vakcollege Rijnmond is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs. Deze is onderdeel van de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (gcbo).
Contact:
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070 386 16 97
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Vertrouwenspersonen

Voor problemen van vertrouwelijke aard kunnen de leerlingen van Vakcollege Rijnmond terecht bij een (intern) vertrouwenspersoon. Deze zoekt – als een leerling dat wil – samen met de leerling naar een oplossing en zal de hulpvragen vertrouwelijk behandelen. Interne vertrouwenspersonen voor Vakcollege Rijnmond zijn:

Mevr. M. Janssen, email: m.janssen@andreascollege.nl

Dhr. D.G. Kuijt, email: d.g.kuyt@andreascollege.nl

Naast een intern vertrouwenspersoon kent Vakcollege Rijnmond ook twee externe vertrouwenspersonen:

Mevrouw Anjo Pluijmers-Verhagen E-mail: anjo@cvp-plus.nl
De heer Arnoud Kok E-mail: arnoud@cvp-plus.nl
We zijn ons zeer bewust van het belang van een veilige werk- en leeromgeving. Deze twee externe vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus vervullen binnen onze stichting deze rol.

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat werknemers, leerlingen en ouders/verzorgers op adequate en veilige wijze (vermeende) ernstige onregelmatigheden binnen Vakcollege Rijnmond aan de orde kunnen stellen. De klokkenluidersregeling zorgt ervoor dat de klacht correct wordt vastgelegd en dat deze, indien gegrond verklaard, tijdig en passend wordt afgehandeld. Zo kunnen op basis hiervan deze, indien gegrond verklaard, klachten tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen.

Klokkenluidersregeling