Voor een goede samenwerking tussen school en ouders - en omgekeerd - is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor een afspraak.

Studievoortgang en begeleiding

Een sterk punt bij Vakcollege Rijnmond is de begeleiding. De mentor zal de leerlingen adviseren en trainen voor een juiste aanpak van het huiswerk maken. De mentor heeft regelmatig overleg met de docenten die lesgeven aan uw zoon/dochter. Mocht uit dit overleg blijken dat een leerling extra hulp nodig heeft, wordt dit in overleg met de vakdocenten aangeboden, denk hierbij aan extra uitleg, opdrachten of huiswerkbegeleiding. Sterk is ook het taalbeleid en de begeleiding bij vormen van dyslexie.

En in die – uitzonderlijke – gevallen dat een leerling extra zorg nodig heeft, is er bovenop de aandacht van de mentor een goede interne begeleiding. Dit alles in samenspraak met ouders en (externe) deskundigen.

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders – en omgekeerd – is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak.

Leerlingportaal/ouderportaal

Het is mogelijk om de cijfers en absentie van uw kind te bekijken via de computer. U kunt met uw inlogcode inloggen via de knop Inloggen rechtsboven op deze pagina.

Rapporten

Via het ouderportaal hebt u met een wachtwoord inzage in de cijferresultaten van uw kind. Op elk moment dat u wenst, kunt u zo op de hoogte zijn van de cijfermatige vorderingen. Ook het door de docent invoerde huiswerk kunt u daarop vinden.

Tenslotte is ook het verzuim geregistreerd en voor u inzichtelijk.

Tafeltjesavonden

Ouders kunnen op deze avonden gedurende 10 minuten de mentor of docenten spreken. Als u denkt dat een gesprek meer tijd vergt, dan kunt u een dubbele afspraak maken of een andere afspraak regelen via de leerlingenadministratie.

Ouderinformatieavonden

Op deze avond worden ouders van de leerlingen van een bepaald leerjaar uitgenodigd om o.a. met de mentor van hun kind te praten. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: kennismaking, gang van zaken met betrekking tot schoolexamens, voorlichting over de verschillende afdelingen en keuzevakken en presentatie van werkstukken van het Vakcollege.

Mentor

Iedere klas en dus iedere leerling heeft een mentor. De mentor behartigt de belangen van de leerlingen in zijn of haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De mentor houdt de vorderingen van de leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig. Daarnaast heeft iedere mentor een mentoruur, dit mentoruur biedt ruimte voor individuele gesprekken en groepsgesprekken tussen leerling en mentor.

Decaan

De decaan ondersteunt op de momenten dat er een keuze gemaakt moet worden. Dat zijn in principe in de leerjaren op Vakcollege Rijnmond drie momenten:

1. Leerlingen kiezen voorafgaand dat ze bij Vakcollege Rijnmond starten voor de richting Techniek of Mens & Dienstverlening.

Wanneer leerlingen na een aantal weken erachter komen dat er een verkeerde keuze is gemaakt, zal de decaan ingeschakeld worden om de keuze te begeleiden.

2. Aan het eind van klas 2 wordt er een keuze gemaakt voor één van de vier profielen.

3. Tenslotte zal er in klas 4 een vervolgopleiding gekozen gaan worden. Ook hierin heeft de decaan een rol. Hij geeft advies en begeleidt het keuzeproces.

De hulp die de schooldecaan biedt, bestaat onder andere uit:

• voorlichting in de klas;

• individuele begeleiding;

• het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt voor de leerlingen;

• voorlichting over het mbo, bijv. via de informatiebijeenkomsten van de ROC’s

• voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden

De decaan bij Vakcollege Rijnmond is dhr. W. Klinkenberg, kamer D16, mail naar: w.klinkenberg@andreascollege.nl