Voor een goede samenwerking tussen school en ouders - en omgekeerd - is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor een afspraak.

Studievoortgang en begeleiding

Een sterk punt bij Vakcollege Rijnmond is de begeleiding. De mentor zal de leerlingen adviseren en trainen voor een juiste aanpak van het huiswerk maken. De mentor heeft regelmatig overleg met de docenten die lesgeven aan uw zoon/dochter. Mocht uit dit overleg blijken dat een leerling extra hulp nodig heeft, wordt dit in overleg met de vakdocenten aangeboden, denk hierbij aan extra uitleg, opdrachten of huiswerkbegeleiding. Sterk is ook het taalbeleid en de begeleiding bij vormen van dyslexie.

En in die – uitzonderlijke – gevallen dat een leerling extra zorg nodig heeft, is er bovenop de aandacht van de mentor een goede interne begeleiding. Dit alles in samenspraak met ouders en (externe) deskundigen.

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders – en omgekeerd – is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor het maken van een afspraak.

Leerlingenportaal en Ouderportaal

Leerlingen en ouders kunnen via de website inloggen in deze leerlingenportaal en daar relevante informatie inzien, zoals huiswerk en de behaalde cijfers. Zo kunnen de resultaten op de voet gevolgd worden. Daarnaast bevat deze elektronische leeromgeving een databank met actuele informatie over de school. Ouders van onze leerlingen krijgen een eigen inlogcode.

De school werkt met Office365, een elektronische leeromgeving, waarin alle leerlingen zowel op school als thuis (via internet) kunnen werken aan hun opdrachten.

Rapporten

Via ons webportaal heeft u met een wachtwoord inzage in de cijferresultaten van uw kind. Op elk moment dat u wenst kunt u zo op de hoogte zijn van de vorderingen. Het aantal toetsen en de weging ervan, zijn per vak weergegeven. Daarnaast reiken wij ook drie keer per jaar een rapport uit. Als er naar aanleiding van een rapport vragen of onduidelijkheden zijn, is een gesprek met de mentor op zijn plaats.

Tafeltjesavonden

Naar aanleiding van het ontvangen rapport kunnen ouders op deze avonden docenten spreken. Deze gesprekken duren 10 minuten, als u denkt dat een gesprek meer tijd vergt, maakt u dan een andere afspraak via de administratie. Voor de data van de tafeltjesavonden verwijzen we naar de website.

 

Ouderinformatieavonden

Voor een ouderavond nodigen wij de ouders van de leerlingen van een bepaald leerjaar uit om onder andere met de mentor te praten. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: kennismaking, hoe het gaat in de klas, informatie over het nieuwe schooljaar, de gang van zaken met betrekking tot schoolonderzoek en examen, voorlichting over de keuze voor een profiel of sector.

Mentor

Iedere klas en dus iedere leerling heeft een mentor. De mentor behartigt de belangen van de leerlingen in zijn of haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De mentor houdt de vorderingen van de leerling in de gaten en stuurt bij waar nodig. Daarnaast heeft iedere mentor een mentoruur, dit mentoruur biedt ruimte voor individuele gesprekken en groepsgesprekken tussen leerling en mentor.

Decaan

De decaan ondersteunt op de momenten dat er een keuze gemaakt moet worden. Dat zijn in principe in de leerjaren op Vakcollege Rijnmond drie momenten:

1. Leerlingen kiezen voorafgaand dat ze bij Vakcollege Rijnmond starten voor de vakroute Techniek of Mens & Dienstverlenen. Wanneer leerlingen na een aantal weken erachter komen dat er een verkeerde keuze is gemaakt, zal de decaan ingeschakeld worden om de keuze te begeleiden.

2. Aan het eind van klas 2 wordt er een keuze gemaakt voor één van de vier profielen.

3. Tenslotte zal er in klas 4 een vervolgopleiding gekozen gaan worden. Ook hierin heeft de decaan een rol. Hij geeft advies en begeleidt het keuzeproces.

De hulp die de schooldecaan biedt, bestaat onder andere uit:

  • voorlichting in de klas;
  • individuele begeleiding;
  • het verstrekken van informatiemateriaal over vervolgopleidingen;
  • voorlichting over het mbo, bijv. via de informatiebijeenkomsten van de ROC’s;
  • voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden

De decaan bij Vakcollege Rijnmond is:
De heer W. Klinkenberg
E w.klinkenberg@vakcollegerijnmond.nl